Funksjonær krav

 

NMF har gått bort fra ordningen med lisens for sikkerhetsledere, aktivitetsledere og trenere. Ved oppnådd kompetanse etter utdanning er denne gyldig uten å søke om lisens.

Aktivitetsleder (kan også være sikkerhetsleder)

En aktivitetsleder er en person som kan veilede barn under trening og aktiviteter. Aktivitetslederen er medlem i NMF klubb og har gjennomført NMF aktivitetslederkurs.

 

Sikkerhetsleder (kan utføres av en aktivitetsleder)

En Sikkerhetsleder er den person som minimum er tilstede for å lede administrativt en trening. En Sikkerhetsleder vil normalt fremstå som en myndighetsperson uniformert med synlig bekledning (vest el) og være lokalisert sentralt der aktivitetene pågår.

Sikkerhetsleder har fokus på sikkerhet i alle ledd, ser etter at utøvere følger de lover og regler som finnes. Det er sikkerhetsleder som godkjenner område/bane for den enkelte trening. Dette i forhold til vær, føre, lysforhold, området/banens tilstand, parkerte maskiner osv.
Sikkerhetsleder vil normalt delegere oppgaver til utøvere/deltagere evnt andre for sikker gjennomføring av aktivitetene. Eksempelvis flaggvakter, hjelp/støtte på vanskelige partier ol.

 

Greninstruktør

Betegnelse på et klubbmedlem som er lisensiert fra NMF til å drive opplæring og anbefale at nye medlemmer kan søke lisens.

Kriterier for å søke om å bli godkjent som Greninstruktør er:

 • · Gjennomført NMF sport e-lære lisenskurs
 • · Godkjent Sikkerhetsleder
 • · Godkjent Aktivitetsleder
 • · Dokumentert erfaring og kunnskap i fra grenen
 • Alle klubber i NMF bør ha en eller flere Greninstruktører for å opprettholde rekruttering i klubben.

 

Funksjonær

Nødvendig støttepersonell for å gjennomføre en trening, konkurranse eller oppvisning. Funksjonærer som gjennomfører verv ifm godkjent aktivitet vil være forsikret gjennom klubbens medlemsskap i NMF.

Funksjonærkategorier som krever formell kompetanse under en trening er :

 • Funksjonærkategorier i konkurranse som krever lisens (kurs)

 

Stevneleder

Den som leder og er juridisk ansvarlig for en konkurranse. Stevneleder har seg underlagt en rekke funksjonærer. Stevneleder har myndighet til å tildele sanksjoner som følger:

 • · skriftlig advarsel
 • · tid/prikk/poeng tillegg eller trekk
 • · bot
 • · utelukkelse fra del av konkurranse feks et heat

 

Utøver

Utøver er person som fører kjøretøy/fartøy i en disiplin kontrollert av NMF, og som fremkommer på en resultatliste. I kjøretøy/fartøy hvor det kreves flere personer som samarbeider, regnes alle for å være utøvere.

 

Deltaker

Deltakere i en konkurranse er personer definert som følgende:

 • · Utøver er person som fører et kjøretøy/fartøy i en disiplin kontrollert av NMF, og som fremkommer på en resultatliste. I kjøretøy/fartøy hvor det kreves flere personer som samarbeider, regnes alle for å være utøvere.
 • · Lisensierte funksjonærer som utfører en funksjonærrolle i konkurransen.
 • · Ulisensierte funksjonærer som utfører en funksjonærrolle for arrangøren. Vedkommende er underlagt stevneleder.
 • · Spesialreglementene kan gi ytterligere beskrivelse av personer som kan kategoriseres som deltakere i henhold til denne bestemmelse.

 

Ansvarshavende

Ved trening (utenom konkurranse), oppvisninger, rekrutteringsaktivitet og konkurranser skal utøvere under 16 år ha med seg en ansvarshavende person (foreldre eller annen myndig person (min 18 år). Den ansvarshavende kan ikke delta i samme trening/konkurranse, med mindre annet er angitt i grenens spesialreglement (SR)

Den ansvarshavende skal være medlem i en NMF tilsluttet klubb. Vedkommende skal kunne dokumentere kjennskap til regelverket gjennom enten :

 • · gyldig utøver - eller funksjonærlisenslisens
 • · å fremlegge annet kompetansebevis på gjennomført teori tilsvarende lisenskurs (dette kurs)
 • · å signere på en erklæring der vedkommende erklærer å kjenne til gjeldene regler, og forplikter seg til å etterkomme disse

 

Foresatt

Dette er den eller de som har myndighet over en person som selv ikke er myndig. Den som er foresatt har rett og plikt til å ta avgjørelser på vegne av den han eller hun er foresatt for.

Ofte er foreldre og foresatt de samme personene. Men i noen tilfeller kan andre enn foreldrene være oppnevnt som foresatte.

 

Fritrening

Med fritrening menes trening der utøverene står fritt til å kjøre/trene på banen/området. En fritrening ledes av Sikkerhetsleder som er ansvarlig for sikkerheten. Sikkerhetsleder bestemmer hvor mange utøvere som kan være på banen/området samtidig. (Ikke for mange i forhold til banegodkjenning, antall funksjonærer ol). I fartsgrenene vil sikkerhetsleder nornalt bestemme tidsvindu for å separere de enkelte grupper avhengig av feks alder, størrelsen på kjøretøy og ferdighetsnivå.